Lees deze gebruiksvoorwaarden nauwkeurig door alvorens gebruik te maken van deze app. Door deze app te gebruiken, verklaren gebruikers zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en verbindt men er zich toe de gebruiksvoorwaarden na te leven. De voorwaarden gelden voor elke gast, gebruiker en anderen die toegang hebben c.q. verzoeken tot de app. Gebruikers die deze voorwaarden niet accepteren, worden dringend verzocht geen gebruik te maken van de app.

Downloaden van de +597 app:

De +597 App mag enkel via de officiële app stores gedownload worden:

Het gebruik van de app is gratis. Sommige diensten vereisen een inlog via Facebook, GPS Locatie, toegang tot het adresboek en Camera om gebruik te kunnen maken. Gebruiker gaat bij gebruik van de app uitdrukkelijk akkoord hiermee.

Bepalingen betreffende het gebruik van intellectueel eigendom van Vazapps

De +597 app, de naam “+597” en het daarbij horende woord- en of beeldmerk is eigendom van en wordt beheerd door Vazapps N.V. (hieronder wordt naar Vazapps N.V. verwezen door middel van de aanduidingen “Vazapps”, “wij”, “ons” of “onze”). Materiaal van Vazapps mag uitsluitend worden gebruikt voor doeleinden waarvoor ze beschikbaar of door Vazapps uitdrukkelijk bestemd is. Dit materiaal mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, ge-upload, gepost, verzonden of op enigerlei wijze gedistribueerd zonder onze uitdrukkelijke toestemming. Eveneens is het verboden om voornoemd materiaal op enige website of in enige andere netwerkomgeving te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke toestemming. Aanpassing van dit materiaal of het gebruik ervan voor andere doeleinden dan waarvoor ze beschikbaar of bestemd is, maakt een schending uit van Vazapps’s copyright en van andere eigendomsrechten. Vazapps formuleert ter zake al het mogelijke voorbehoud en zal indien nodig, gerechtelijke maatregelen nemen. Gebruikers van onze diensten mogen in geen geval berichten versturen uit naam van Vazapps, noch ons logo of enigerlei ander materiaal van Vazapps gebruiken zonder onze expliciete toestemming. Van deze app mag geen software worden gedownload, bewerkt en of gemanipuleerd. Voor zover nodig verklaart Vazapps dat zij exclusief de integrale eigendomsrechten met betrekking tot haar software bezit en deze eigendomsrechten niet overdraagt. Gebruikers van onze producten en diensten dragen zelf alle aansprakelijkheid voor het gebruik van al het materiaal dat door hen wordt ingegeven in ons systeem dan wel gebruikt uit ons systeem. Vazapps kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden, indien één of meerdere van haar klanten en/of gebruikers op enigerlei wijze auteursrechten schenden, copyrights niet respecteren, op een ongerechtvaardigde wijze andermans rechten of beschermde producten gebruiken (d.w.z.: zonder de reproductierechten ervan te bezitten), of in het algemeen inbreuken begaan tegen hetzij wettelijke of contractuele bepalingen hetzij de algemene zorgvuldigheidsnorm. Vazapps is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de toegang tot haar diensten, in het bijzonder de +597 app onmiddellijk te beëindigen en of te schorsen zonder voorafgaande kennisgeving, in het bijzonder maar niet uitsluitend bij schending van deze voorwaarden en of misbruik van de app. Vazapps behoudt zich voorts het recht voor om te allen tijde gebruikers van haar producten en diensten te weigeren of gegevens van laatstgenoemden te verwijderen uit het systeem (o.a. maar niet uitsluitend bij gebruik van pornografisch materiaal, schending van de privacy, of illegale activiteiten). Vazapps aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit de weigering en of verwijdering van de gebruikers uit het +597 systeem. Registratiedetails van gebruikers worden door een wachtwoord beschermd, zodat alleen de gebruiker zelf en Vazapps toegang hebben en persoonlijke gegevens van de gebruiker, de gegevens kunnen bekijken en de registratie kunnen verwijderen, corrigeren of annuleren. Het is aan Vazapps toegestaan de aan haar afgegeven gebruikersinformatie (w.o. profiel foto en naam) presenteren in de +597 app.

Bepalingen betreffende feedback t.a.v. +597

Vazapps krijgt graag feedback van haar trouwe klanten en ziet commentaar van gebruikers met betrekking tot haar producten en diensten met plezier tegemoet. Alle ideeën en suggesties zijn welkom en zullen door Vazapps in overweging genomen worden. Wij kunnen echter niet garanderen hieraan gevolg te geven. Wij dienen gebruikers wel te verzoeken om specifiek te zijn in hun commentaren over deze producten en diensten. Wij hopen dat gebruikers begrijpen dat dit verzoek bedoeld is om toekomstige meningsverschillen te vermijden wanneer door haar professionele staf ontwikkelde projecten naar de mening van anderen op hun eigen creatieve werk zouden kunnen lijken. Vazapps maakt derhalve geen gebruik van aan derden toebehorende intellectuele eigendomsrechten zonder hun uitdrukkelijke toestemming. Vazapps is bij aanbieding aan haar, van werken welke niet in intellectuele eigendom aan derden toebehoren, gerechtigd tot het onbeperkte gebruik hiervan voor alle mogelijke doeleinden, commercieel of anderszins, zonder dat een vergoeding zal worden betaald aan de aanbieder. Vazapps aanvaardt ter zake het aan haar aangebodene geen vertrouwelijkheidsverplichting en zal niet aansprakelijk zijn voor het gebruik of de openbaarmaking hiervan. Vazapps kan bovendien op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden, indien de aanbieders op enigerlei wijze auteursrechten schenden, copyrights niet respecteren, op een ongerechtvaardigde wijze andermans rechten of beschermde producten gebruiken (d.w.z. zonder de reproductierechten ervan te bezitten!), of in het algemeen inbreuken begaan tegen hetzij wettelijke of contractuele bepalingen hetzij de algemene zorgvuldigheidsnorm.

Beëindiging van de overeenkomst

Deze overeenkomst is van toepassing totdat deze door een van beide partijen wordt beëindigd. Gebruikers mogen deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door verwijdering van hun account ofwel middels afmelding. De materialen die de gebruiker heeft ingegeven in ons systeem worden dan onmiddellijk verwijderd. Vazapps mag eveneens deze overeenkomst te allen tijde, onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen, indien de gebruiker naar het exclusieve oordeel van Vazapps niet voldoet aan enige voorwaarde of bepaling van deze overeenkomst. Voor wat betreft het gebruik van onze producten en diensten daterend van vóór datum van beëindiging, blijft deze overeenkomst evenwel van toepassing en blijft de gebruiker gehouden tot het nakomen van zijn verplichtingen t.a.v. Vazapps. Reeds verrichte betalingen kunnen niet teruggevorderd worden en alle openstaande kosten blijven verschuldigd.

Uitsluiting van garantie

Vazapps biedt voor haar producten en diensten die zij op de +597 app aanbiedt, geen enkele garantie, van welke aard ook, expliciet noch impliciet, noch voor wat betreft hun geschiktheid voor een bepaald doel. Vazapps garandeert niet dat de functies die haar materialen bevatten ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn, of dat de +597 app of de server die deze app beschikbaar maakt vrij van virussen of andere schadelijke componenten zullen zijn. Vazapps zal wél haar uiterste best doen om eventuele fouten in het programma te herstellen. Vazapps heeft de inspanningsverplichting om de bruikbaarheid van haar product en bijhorende dienstverlening te waarborgen. Als klachten c.q. storingen van welke aard dan ook optreden, zal Vazapps alles ondernemen om deze te verhelpen.

Vazapps kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor schade uit hoofde van welke aard ook en ongeacht de oorzaak ervan bij gebruik van de +597 app

Vazapps aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor speciale schade of schade met verstrekkende gevolgen die het gevolg is van het gebruik van de diensten op de +597 app, of het onvermogen om de diensten op deze site te gebruiken, zelfs als Vazapps of een geautoriseerde vertegenwoordiger van Vazapps op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Onze diensten kunnen links bevatten naar websites of diensten van derden die niet toebehoren aan of onder toezicht vallen van ons en welke derhalve buiten het domein van onze dienstverlening en onze verantwoordelijkheid vallen. Dit betreft links vanuit de +597 app naar (andere) sites. Vazapps heeft geen toezicht op en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, privacy beleid of praktijken van websites of diensten van derden. De gebruiker erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat Vazapps niet verantwoordelijk of aansprakelijk zal zijn, noch direct noch indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen in enige inhoud, goed of dienst, hoe ook genaamd, beschikbaar op of via enige derde website of dienst.

Jurisdictie

De +597 app wordt onderhouden en beheerd door Vazapps vanuit haar kantoor in Paramaribo, Suriname. Van de +597 app afkomstige software is uitsluitend onderworpen aan Surinaamse wetgeving. Vazapps kan op geen enkele wijze garanderen dat materialen op haar app verkrijgbaar of geschikt zijn voor gebruik op andere locaties. Degenen die ervoor kiezen om deze app vanaf een andere locatie te benaderen, doen dit op hun eigen initiatief en staan zelf in voor naleving van de lokale wetgeving, indien en voor zover deze van toepassing is. Deze overeenkomst is opgesteld in overeenstemming met en onderworpen aan de Surinaamse wetgeving. Als een bepaling van deze Terms of Use onwettig, nietig, of om enige reden onuitvoerbaar zou geacht worden, zal die bepaling geacht worden scheidbaar te zijn van de Terms of Use en zal die bepaling niet van invloed zijn op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de andere overblijvende bepalingen. Indien er zich een betwisting voordoet tussen partijen of met een derde, ongeacht de aard of grondslag ervan, verklaren partijen zich ter beslechting van deze betwisting, akkoord met de toepasselijkheid van de Surinaamse wetgeving en de bevoegdheid van de Surinaamse rechtbanken.

Wijzigingen

Wij behouden ons het alleenrecht voor om wijzigingen en of veranderingen aan te brengen in deze Voorwaarden op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving.

Maak Contact met Ons

Bij vragen of onduidelijkheden over de Terms of Use, kunt u contact opnemen met ons kantoor.